ҳушёр هوشیار ҳушёр هشیار
 1. боҳуш, зирак, бофаросат, боақл, доно
  • Зи хешон тане чанд бо худ бибурд,

   Касоне, ки буданд ҳушёру гурд.

   Абулқосим Фирдавсӣ
 2. муқобили маст
  • Биёр бода, ки дар боргоҳи истиғно

   Чи посбону чи султон, чи ҳушёру чи маст.

   Ҳофиз бештар
  • Тамоми майкадаҳоро ба ҳукми дил гаштам,

   Ба даври чашми ту як кас наёфтам ҳушёр.

   Мулҳам
  ҳушёр гардидан бедор шудан баъд аз мастӣ; ба худ омадан
  • Чу ҳушёр гардад падар, бегумон,

   Саворон фиристад паси ман дамон.

   Абулқосим Фирдавсӣ
ҳушёрӣ هوشیاری ҳушёрӣ هشیاری
 1. дорои ҳуш будан, огоҳ будан ва бохабар будан, ба ҳар эҳтимол тайёр будан: ба ҳушёрӣ даъват кардан
 2. зиракӣ, оқилӣ, эҳтиёткорӣ: ҳушёрии сиёсӣ
ҳушёрона هوشیارانه ҳушёрона هشیارانه
 1. бо ҳушёрӣ, бо зиракӣ
 2. оқилона, мулоҳизакорона, огоҳона
ҳушёрхона هوشیارخانه ҳушёрхона هشیارخانه
ҷое, ки мастонро то ҳушёр шудан нигоҳ медо ранд
ҳушёрдил هوشیاردل ҳушёрдил هشیاردل
дилогоҳ, бедордил
 • Чунин девонаи ҳушёрдил бош,

  Биё, Мулҳам, зи шӯри худ хиҷил бош!

  Мулҳам
нимҳушёр نیم‌هشیار
дар ҳолати як дараҷа ҳушёру як андоза маст: ниммасту нимҳушёр
ноҳушёр ناهشیار ноҳушёр ناهوشیار
нофаҳм, камақл
 • Чунин гуфт, к-эй Рахши ноҳушёр,

  Кӣ гуфтат, ки бо шер кун корзор?

  Абулқосим Фирдавсӣ

Феҳристи ихтисорот

адш. адабиётшиносӣ
асот. асотирӣ, асотиршиносӣ
афс. афсонавӣ
баҳр. баҳрнавардӣ
боғп. боғпарварӣ
боф. бофандагӣ
брқ. барқӣ, электрӣ
ва ғ. ва ғайра
ва м. ин ва монанди ин (инҳо)
врз. варзиш
гиёҳ. гиёҳшиносӣ (ботаника)
грам. грамматика, дастури забон
гуфт. гуфтугӯӣ
д. динӣ
домп. домпизишкӣ (байторӣ)
дӯз. дӯзандагӣ
зарб. зарбулмасал
збш. забоншиносӣ
змш. заминшиносӣ (геология)
зстш. зистшиносӣ (биология)
иқт. иқтисод
итт. иттилоотшиносӣ
кайҳ. кайҳоннавардӣ
киш. кишоварзӣ
кол. колбадшиносӣ (анатомия)
кҳн. кӯҳнашуда
лҳҷ. лаҳҷавӣ
мақ. мақол
мант. мантиқӣ
мас. масалан
маҷ. маҷозан
маъд. маъданшиносӣ
меъ. меъморӣ
мол. молия
муқ. муқоиса шавад бо...
мус. мусиқӣ
нав. навсохт
ниг. нигаред ба...
низ. низомӣ
нум. нумератив
нуҷ. нуҷум
обҳш. обуҳавошиносӣ
пасв. пасванд
пешв. пешванд
пиз. пизишкӣ, тиббӣ
р.-оҳ. роҳи оҳан
радио. радиотехника
риёз. риёзиёт (математикӣ)
с. сиёсӣ
сохт. сохтмон
сур. суриёнӣ
таҳқ. сухани таҳқиромез
таър. таърихӣ
тех. техникӣ
фал. фалсафӣ
физ. физикӣ
фолк. фолклор
хим. химия
хӯр. хӯрокворӣ
ҳан. ҳандасӣ
ҳнш. ҳунаршиносӣ
ҳсбд. ҳисобдорӣ
ҳуқ. ҳуқуқшиносӣ
чорв. чорводорӣ
ҷ. ҷамъи...
ҷғрф. ҷуғрофиё
ҷонв. ҷонваршиносӣ (зоология)
ш. шаҳри...